Sitemap Overzicht
  Zoeken

Herstel zoekactie
  Leveringsvoorwaarden
 
 

1.Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door De Poort Automatisering B.V.. 1.2 De Internet site van De Poort Automatisering B.V. richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt 1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Poort Automatisering B.V. is gegeven 1.4 Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. 1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De Poort Automatisering B.V. garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internetsite. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. 2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer De Poort Automatisering B.V. het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen achteraf te weigeren, reeds gedane betalingen zullen in dat geval per omgaande terug worden gestort. Een overeenkomst komt alleen tot stand na betaling van de factuur binnen 7 werkdagen. Mocht de betaling niet binnen de 7 werkdagen plaats vinden, dan komt de bestelling automatisch te vervallen. Te late betalingen worden automatisch teruggestort. 2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door De Poort Automatisering B.V. schriftelijk zijn vastgelegd. 2.4 Koper en De Poort Automatisering B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. De bedragen op de factuur zijn de juiste en hebben een geldigheid van 7 werkdagen. 3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door De Poort Automatisering B.V. bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door De Poort Automatisering B.V. terug genomen. 3.3 De prijzen van De Poort Automatisering B.V. zijn uitsluitend gebaseerd op basis van een fabrieksgarantie van 1 jaar (zowel zakelijk als particulier) en betaling vooraf. Bij de bestelling wordt hier uitdrukkelijk mee akkoord gegaan. 3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van De Poort Automatisering B.V. onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. 3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen
4.1 Vanwege de scherpe prijsstelling is het alleen mogelijk om de betalingen vooraf de levering te voldoen.

5. Aflevering en leveringstermijn
5.1 De door De Poort Automatisering B.V. opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient De Poort Automatisering B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. 5.2 De door De Poort Automatisering B.V. opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de betaling van de bestelling binnen is op ons rekeningnummer. 5.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. 5.4 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan De Poort Automatisering B.V. de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 5.5 Indien gewenst is het mogelijk om bestelde goederen af te halen. Afhalen is alleen op afspraak mogelijk. Geef bij uw bestelling in het opmerkingen veld aan dat u de goederen wenst af te halen. De verzendkosten zullen bij afhalen niet komen te vervallen.

6. Annuleren en retourneren van producten
6.1 Na betaling van de factuur, kan de overeenkomst niet meer worden geannuleerd. Dit vanwege verregaande automatisering van logistieke processen en bestelsystemen. 6.2 Niet open gemaakte verpakkingen kunnen binnen de wettelijke termijn worden geretourneerd. Geopende verpakkingen niet. Artikelen en onderdelen die speciaal voor een klant besteld worden, kunnen niet worden geretourneerd. 6.3 Het annuleren van een bestelling is alleen mogelijk als de betaling nog niet is voldaan. Wij hanteren hiervoor geen annuleringskosten.

7. Garantie
7.1 Op alle door De Poort Automatisering B.V. geleverde producten is alleen de standaard fabrieksgarantie van het product van toepassing. Deze is standaard 1 jaar en geldt vanwege de scherpe prijsstelling zowel zakelijk als particulier. U bent bij en door de bestelling op De Poort Automatisering B.V. hiermee uitdrukkelijk akkoord gegaan. 7.2 Indien er onverhoopt iets defect raakt aan het door u gekochte product binnen de garantie termijn, dan kunt u contact opnemen met de fabrikant van het product. Voor uw gemak is het ook mogelijk dat wij voor u de garantie afhandeling uitvoeren.

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door De Poort Automatisering B.V. geleverde producten en/of diensten. 8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van De Poort Automatisering B.V. c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken. 8.3 De koper zal De Poort Automatisering B.V. direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken. 8.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan De Poort Automatisering B.V. te melden.

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internet-site berusten bij De Poort Automatisering B.V. c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 9.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door De Poort Automatisering B.V. ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 9.3 De koper mag merken van De Poort Automatisering B.V. niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf. 9.4 De Poort Automatisering B.V. verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een aktie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan De Poort Automatisering B.V., naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten. 9.5 De koper stelt De Poort Automatisering B.V. direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door De Poort Automatisering B.V. inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 9.6 De Poort Automatisering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Poort Automatisering B.V..

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is De Poort Automatisering B.V. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. De Poort Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf. 10.2 De Poort Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen. 10.3 De Poort Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins. 10.4 De koper is gehouden De Poort Automatisering B.V. te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen. 10.5 De Poort Automatisering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit De Poort Automatisering B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

11. Overmacht
11.1 Indien De Poort Automatisering B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 11.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. 11.3 Onder overmacht wordt door De Poort Automatisering B.V. verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door De Poort Automatisering B.V. of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. 11.4 Zowel de koper als De Poort Automatisering B.V. zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Toepasselijk recht en verdragen
12.1 Op de door De Poort Automatisering B.V. gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen beslechting
13.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Friesland, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Klachten
14.1 Bij De Poort Automatisering B.V. draait alles om tevreden klanten. Mocht u toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht richten aan de afdeling support waarna u altijd binnen 1 week uitsluitsel over uw klacht krijgt. Onze contactgegevens kunt u vinden bij het contactformulier. De Poort Automatisering B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 01070227.

 
De Poort Automatiserins B.V. is HP Silver Partner Tsjukemarwei 6
8521 NA
St. Nicolaasga

Akkoord
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.